Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER

TRIUMPH MC OWNERS CLUB DENMARK

§ 1.1

Klubbens navn er "Triumph Mc Owners Club Denmark".

§ 1.2

Klubbens hjemsted er Odense.

§ 1.3

Klubben er en kontingentforening. Kontingentet andrager
200,- kr. årligt, samt 50,- kr. i indmeldelses gebyr. Endelig
er det også muligt at benytte et husstandskontingent på 300
kr. Husstandskontingentet dækker 2 medlemskaber og et
blad.

§ 2.1

Klubbens formål er at samle ejere af Triumph motorcykler,
såvel nye som gamle modeller for gennem fælles møder
og arrangementer at udbrede kendskabet til og interessen
for mærket.

§ 2.2

At holde møder og kørselsmæssige arrangementer og
konkurrencer, såvel af sportslig, teknisk som selskabelig
art.

§ 2.3

Gennem klubbens organ at udsende nyheder af interesse
for medlemmerne, samt at samarbejde med andre motor-
cykelklubber for engelske MC'er

§ 3.1

Som medlem kan optages enhver ejer af en Triumph
motorcykel. Endvidere kan optages Triumph-interesserede
som passivmedlemmer, dog uden stemmeret.

§ 3.2

Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve bestemmel-
serne i klubbens love. Eksklusion kan foretages af be-
styrelsen, men kan indankes for førstkommende general-
forsamling.

Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalfor-
samlingen, betales første gang forholdsmæssigt for
resten af regnskabsåret, som løber fra 1/1 til 31/12.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der søges fordelt
over hele landet, bestående af formand, næstformand,
kasserer og 3 menige medlemmer. Ved bestyrelses-
møder tæller formandens stemme dobbelt - i tilfælde
af stemmelighed.

Bestyrelsen er på valg, således at der skiftevis foretages
valg/genvalg. Ulige år vælges/genvælges formand og
2 menige medlemmer og lige år vælges/genvælges
næstformand, kasserer og 1 menig medlem. Til besty-
relsen kan også vælges passive medlemmer, som derved
opnår stemmeret.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i
Sommerhalvåret (april til september). Indkaldelse skal
ske med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Indkaldelse til
ekstra-ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14
dages varsel og i ethvert tilfælde af, at mindst 1/2 delen af
medlemmerne skriftlig begærer det over for bestyrelsen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mindst 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i
det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
5. Valg/genvalg af bestyrelse.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.

§ 7.1

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med
mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udgang.

§ 8.1

Opløsning af klubben kan kun ske på en i dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til ved-
tagelse kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er
repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslut-
ningen vedtages med en majoritet på 2/3 af de af-
givne stemmer.

§ 8.2

Ved opløsning fordeles overskuddet ligeligt blandt
indeværende års medlemmer.

§ 9.1

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før varslet general-
forsamling.

§ 9.2

Stemmeret har kun den, der har betalt kontingent.

§ 9.3

Ændringer af klubbens love kan kun vedtages, når
mindst 2/3 af de tilstedeværende ved en generalfor-
samling stemmer derfor.